Wyniki wyszukiwania dla:

Sakramenty


Chrzest jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia i jest konieczny do zbawienia. Istotny obrzęd chrztu świętego polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej. Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga. Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Formalności związane z przyjęciem sakramentu Chrztu św.

Konieczne dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka z USC.

– zaświadczenia z parafii ojca chrzestnego i matki chrzestnej (jeżeli nie mieszkają w naszej parafii), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

– dane personalne rodziców dziecka (nazwisko i imiona, rok urodzenia, wyznanie, zawód, adres, data i miejsce ślubu kościelnego lub konkordatowego) oraz chrzestnych (nazwiska i imiona, rok urodzenia, wyznanie, zawód, adres zamieszkania).

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym z katechetą. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.  Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

Warunki jakie powinni spełniać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872: „Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.”

Kanon 873: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.”

Kanon 874: „1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:– Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

– Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

– Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

– Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

– Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Sakrament małżeństwa, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą małżeństwo wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety zostało podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Związek małżeński opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”. Sakrament przymierza małżeńskiego powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Wymagane formalności:

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Konieczne dokumenty:

  1. Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż pół roku przed zgłoszeniem się do kancelarii z adnotacją o bierzmowaniu.
  2. Dowody osobiste.
  3. Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej.
  4. Zaświadczenia z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

Dalsza procedura:

Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, ogłoszone są zapowiedzi, a narzeczeni odbywają trzy spotkania w poradni rodzinnej. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty i uczestniczyć w naukach przedślubnych. W tygodniu przed zawarciem sakramentu małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podać dane świadków małżeństwa. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej i wziąć udział w nauce przedślubnej